About us

Teklif Al

Evde Aesthetic

Evde Aesthetic 9 y?l? a?an üretimi boyunca sahip oldu?u bilgi ve tecrübeyi, siz de?erli mü?terileri ile payla?man?n heyecan?n? duyar. Kuruldu?u günden itibaren güzellik sektöründe topikal ürünlerin üretimini yapan uzman kadroya sahip olan ?irketimiz; Güzellik serumlar? ve evde aesthetic setleri ile siz de?erli mü?terilerimizi en güvenilir, en sa?l?kl? ve en faydal? ürünlerle bulu?turmay? vizyon edinmi?tir. Sa?lad??? de?erler ile sektöründe birçok firmaya örnek olmu? ve ürün tedarikçisi haline gelmi?tir. Misyonundan hiç sapmayarak ithalat ve ihracatta önemli ad?mlar atm?? ve ülkemize faydal? bir firma haline gelmi?tir.

Our Values

 1. 1
  Perfect Product

  Kusursuz ürün prensibi firmam?zda üretilen her türlü ürünün son kullan?c?ya sa?l?kl? bir ?ekilde ula?mas? demektir. Kusursuz ürünün en faydal? getirisi her zaman vizyonumuz olan mü?teri memnuniyetir.

 2. 2
  Customer Happiness

  Kuruldu?umuz ilk günden bu güne kadar vizyonumuz dahilinde Mü?teri Memnuniyeti her zaman ilk mottomuz olmu?tur. Çünkü memnun olmayan bir mü?teri sizin büyümenizde ki en büyük engeldir.

 3. 3
  Protection and Up-to-date

  Ürettirdi?imiz tüm ürünlerde as?l olan formülasyon korumas?d?r. ?nsan sa?l???n?n bozulmas? de?il ya?am kalitesinin yükseltilmesi temel amaçt?r. O Yüzden formüllerimiz uzman ellerde yap?lm?? ve sürekli güncellenmektedir.

 4. 4
  Sales Capacity

  Ürünlerimizin dolum ve bayilerimize aktarma h?z? süreç içerisinde her gün daha da k?salarak geli?mekte, var olan hizmetlerimizi sürekli güçlendirmeyi sa?l?yoruz.

Her Ürünümüzde KaliteGüvenceGüncellikKorumaFayda Esast?r!

Profesyonel Dan??manl?k

Sat?? yapt???m?z her ürünün mutlaka teknik deste?ini ve dan??manl???n? uzman personelimiz ile yap?yoruz.

De?erli Fikirler

?novasyon alan?nda ?hergün daha iyiye? slogan? ile satt???m?z ürünleri geli?tirilmesinde en de?erli fikirleri de?erlendiriyoruz.

Mükemmel Zamanlama

Sat?n ald???n?z her ürünü itina ile teslim ediyoruz. Ula?amad???m?z yerlerde en kurumsal ta??ma firmas? ile iletiyoruz.

Bütçe Dostu

“Evde” olarak ürün fiyatlar?m? sektörün de?erlerine göre güncelliyor ve indirimleri an?nda uyguluyoruz.

H?zl? Büyüme

Evde Aestetic Olarak De?erlimize ba?l? kalarak varolan hizmetilimizi güçlendirerek inand???m?z vizyonumuza daha h?zl? ula?may? hedeflemekteyiz. H?zl? büyümek bizim için daha çok alana ula?man?n temelidir.

Business

Ürünlerimizi Eczane, Hastane, Poliklinik ve Güzellik Salonlar?nda Kolayl?k Bulabilir ve bak?mlar?n?z? yapt?rabilirsiniz.

Dünya'da Bilinirlik

Ürünlerimizin dünya ça??nda bilinir olmas? uzun vade de de?i?mez inanc?m?zd?r. Evde Aesthetic olarak ?uan Azerbaycan, Ukrayna ve Rusya ile ticaretlerimiz devam etmektedir.

Sat?? Sonras? Destek

Uzman kadromuz ve de?erli hocalar?m?z ile ürünlerimizin kullan?m?nda ki e?itimi önemsiyor ve her kurumda e?itim seanslar? düzenliyoruz

BUGÜN'DEN YARIN ?Ç?N TEKNOLOJ?

Teknolojik Ortakl?lar?m?z ?le Her Ürünümüzde Yüksek Kaliteli Üretim

 • Kaliteli Hammadde
 • Kaliteli Ara Ürün
 • Steril Üretim, Steril Ürün
 • Yasal Bildirimler
 • Ürün ?effafl???

Evde Aesthetic her zaman en iyi ürünü sa?lar çal??t???m süre boyunca yard?mlar?ndan dolay? te?ekkür ederim.

Uzun soluklu bir çal??ma ?ans?m?z oldu özellik serumlar?ndan salonumuzda çok faydaland?k sonuçlar? da tatmin edici idi, Evde Aesthetic insanlar?n kendilerine profesyonel bir ürün yap?ld???n? gösteriyor ve güven veriyor

Gül SERTENL?  – MyEste Güzellik

Daha çok mü?teri yorumu
B?ZE ULA?

Herhangi Bir Sorunuz mu var ?

Ürünlerimiz, Firmam?z veya Referanslar?m?zla Alakal? Mutlak Merak ettiklerinizi yanda ki ileti?im formundan bize ula?arak sorabilirsiniz, K?sa süre içerisinde konuyla alakal? uzman?m?z sizi yan?tlayacakt?r.

info@evdeaesthetic.com

destek@evdeaesthetic.com

+90 216 451 99 00

Orta Mh. Bagdag├╝l Sk. N.3/2 B Blok Kartal / ─░STANBUL

 • 5 + 83 =
kendine-iyi-bak
  en_USEnglish